<?php

// Example durucuk@testserver:~$ whois -h whois.durukanbal.com test.com

ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// önceliği 10 mysqli senbolinden önce yüklenmesi gerek
if ( extension_loaded ( "mysqlnd" ) === FALSE ) 
{
	if ( dl ( "mysqlnd.so" ) === FALSE )
	{
		die ( "Ölümcül hata mysqlnd senbolü yüklenemedi !!!" );
	}
}
// önceliği 20
if ( extension_loaded ( "mysqli" ) === FALSE ) 
{
  if ( dl ( "mysqli.so" ) === FALSE )
	{
		die ( "Ölümcül hata mysqli senbolü yüklenemedi !!!" );
	}
}
// önceliği 10
if ( extension_loaded ( "pcntl" ) === FALSE ) 
{
  if ( dl ( "pcntl.so" ) === FALSE )
	{
		die ( "Ölümcül hata pcntl senbolü yüklenemedi !!!" );
	}
}

/*
if (!extension_loaded('pdo_mysql')) {
  dl('pdo_mysql.so');
}
*/

// Önbellek dizini kontrol ediliyor, eğer yoksa oluşturuluyor
if ( file_exists ( "/var/cache/MasterWhoisServer" ) === FALSE ) 
{
  mkdir ( "/var/cache/MasterWhoisServer", 0777, TRUE );
}

// $host = '0.0.0.0'; // Dinlemek için localhost
$host = '::'; // Dinlemek için localhost IPv6 ve IPv4 Ortak trafik
$port = 43; // Dinlemek için localport

$sock = socket_create 
(
	AF_INET6, 
	SOCK_STREAM, 
	SOL_TCP
);

if ( $sock === FALSE ) 
{
  echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror ( socket_last_error() ) . "\n";
}

// 10 saniye boyunca karşıdan yanıt gelmese timeout
socket_set_option
(
	$sock, 
	SOL_SOCKET, 
	SO_RCVTIMEO, 
	array
	(
		'sec' => 10, 
		'usec' => 0
	)
);

// 10 saniye boyunca karşıya veri yazılmassa dinlemiyordur buda deadlock'a neden olur
socket_set_option
(
	$sock, 
	SOL_SOCKET, 
	SO_SNDTIMEO, 
	array
	(
		'sec' => 10, 
		'usec' => 0
	)
);


// IPv6 Trafiğinin ve IPv4 Trafiğinin ortak olarak dinlenmesi gerektiğini belirtir
// Son parametre 0 olması ortak Trafiği 1 olarak ayarlanması sadece IPv6 Trafiği temsil eder.
socket_set_option
(
	$sock, 
	IPPROTO_IPV6, 
	IPV6_V6ONLY, 
	FALSE
);

// Servis kapandığında portun bekleme durumuna geçmeden yanıt vermesi için eklendi
socket_set_option
(
	$sock, 
	SOL_SOCKET, 
	SO_REUSEADDR, 
	TRUE
);

// Soketi belirli bir IP ve porta bağla ve işletim sistemin onayını al
if ( socket_bind ( $sock, $host, $port ) === FALSE )
{
	die ( "Soket bağlantısı başarısız: " . socket_strerror ( socket_last_error() ) . "\n" );
}

// Soketi dinlemeye başla ve /proc/sys/net/core/somaxconn daki maxumum backlog değerini al
socket_listen ( $sock, SOMAXCONN );

// Whois Server Yaşam döngüsü
while ( TRUE )
{
  // İstemci bağlantılarından herhangi birini kabul et
  $client = socket_accept ( $sock );

	if ( $client === FALSE )
	{
		continue;
	}
	
	
	$pid = pcntl_fork();
	
	
	if ( $pid == -1 )
	{
    // Fork işlemi başarısız oldu ana sürec yeni sürece geçmek zorunda
		// Bu durum saldırı geldiğini veya server kaynağının yetersiz olduğu gösterir
		$result = "The server is very busy, please try again later.";
		socket_write ( $client, $result, strlen ( $result ) );
		socket_close ( $client );
		continue;
  }
	else if ( $pid > 0 )
	{
		// Ana süreç yeni accept için var olan süreci aktarak işlemi sonlandırı
		// bu durum backlog düşürmek için verimli sunucu kapesitesi kullanımı için verimsizdir
		socket_close ( $client );
	}
	else if ( $pid == 0 )
	{
		
		if ( CheckMemory ( 100 ) === TRUE )
		{
			
		}
		else if ( CheckMemory ( 100 ) === FALSE )
		{
			socket_close ( $client );
			continue;
		}
		
		// Cocuk sürec burda görev alır ana sürecten bağımsız olarak kendi işlemlerini yürütür
		// İstemciden domain adını al
		$ClientVerisi = socket_read ( $client, 1024 );
		
		if ( $ClientVerisi === FALSE )
		{
			// OKUMA HATASI veya DEADLOCK
			// Belirtilen süre içerisinde veriyi vermiyor
			// Slowsloris attağı yapıyor olabilir veya internet bağlantısı problemi
			// oluşmuş olabilir
			
			// $errorCode = socket_last_error($client);
			// $errorMsg = socket_strerror($errorCode);
			socket_close ( $client );
			
			// Çocuk süreci tamamlandı
			exit(0);
		}
		
		$domain = trim ( $ClientVerisi );
		
		$DomainSubFlag = FALSE;
		
		// Gelen değer gerçekten bir domain adresimi kontrol edelim
		if ( filter_var ( $domain, FILTER_VALIDATE_DOMAIN, FILTER_FLAG_HOSTNAME ) === FALSE )
		{
			$DomainSubFlag = FALSE;
		}
		else
		{
			// $domain = "a.a.a.aaaa.aa.net";
			$parts = explode ( '.', $domain );

			// Eğer domain en az iki parçadan oluşuyorsa (ana domain ve TLD)
			if ( count ( $parts ) >= 2 ) 
			{
				$domain = $mainDomain = $parts [ count ( $parts ) - 2 ] . '.' . $parts [ count ( $parts ) - 1 ];
				// echo $mainDomain; // Bu örnekte "aa.net" çıktısını alacaksınız.
				$DomainSubFlag = TRUE;
			} 
			else 
			{
				// Tek parçadan oluşanlar bu alana düşer test.com için test gibi veya com gibi
				// echo "Geçersiz domain!";
				$DomainSubFlag = FALSE;
			}
		}
		
		if ( $DomainSubFlag == FALSE )
		// if ( TRUE ) // Pass geç
		{
			// $domain adresinde domain adı yok anlaşılamayan bir değer
			$whois_data = "The requested item could not be found in the database!\r\n";
			
			socket_write 
			( 
				$client, 
				$whois_data, 
				strlen ( $whois_data ) 
			);
			
			$domain = FALSE;
			
			socket_close ( $client );
			continue;
		}

		$cacheFile = "/var/cache/MasterWhoisServer/" . md5 ( $domain ) . ".txt";
		
		// Eğer önbellek dosyası mevcutsa ve son değiştirilme tarihi 1 saatten daha eski değilse
		if 
		( 
			file_exists ( $cacheFile ) 
			AND 
			( 
				filemtime ( $cacheFile ) > ( time() - ( 60 * 60 * 1 ) ) 
			) 
		) 
		{
			$result = file_get_contents ( $cacheFile );
		} 
		else 
		{
			// Veri önbellekte bulunamadı, bu nedenle işlemi yap ve önbelleğe ekle
			
			// Veritabanı bağlantı bilgileri
			$host	 = getenv ( 'DB_IP_HOST' ); // DB01 SQL Server
			$user   = getenv ( 'DB_USERNAME' );
			$password = getenv ( 'DB_PASSWORD' );
			$dbname  = getenv ( 'DB_DBNAME' );
			
			// Veritabanı bağlantısı
			$baglanti = new mysqli ( $host, $user, $password, $dbname );

			// Bağlantı hatası kontrolü
			if ( $baglanti->connect_error ) 
			{
				die ( "Bağlantı hatası: " . $baglanti->connect_error );
			}
			
			// Karekter kodlamasını değiştirmek
			$baglanti->set_charset("utf8");
			
			// SQL sorgusu
			$sql = 
			"
				SELECT 
					*
				FROM 
					`whois-db`.cs_whois_server_domain_information
				WHERE 
					item_name = '".$domain."'
				LIMIT 1
			";
			$result = $baglanti->query ( $sql );

			if ( $result->num_rows > 0 ) 
			{
				// Verileri çekme
				while ( $row = $result->fetch_assoc() ) 
				{
					$datetimeUpdateTime = new DateTime ( $row [ "item_update_time" ] );
					$datetimeCreateTime = new DateTime ( $row [ "item_create_time" ] );
					$datetimeExpiryTime = new DateTime ( $row [ "item_expiry_time" ] );
					
					$whois_data = "Domain Name: " . strtoupper ( $row [ "item_name" ] ) ."\r\n";
					$whois_data .= "Registry Domain ID: " . $row [ "item_identity" ] . "\r\n";
					$whois_data .= "Registrar WHOIS Server: " . $row [ "item_whois_server" ] . "\r\n";
					$whois_data .= "Registrar URL: " . $row [ "item_registrar_url" ] . "\r\n";
					$whois_data .= "Updated Date: " . $datetimeUpdateTime->format ( 'Y-m-d\TH:i:s\Z' ) . "\r\n";
					$whois_data .= "Creation Date: " . $datetimeCreateTime->format ( 'Y-m-d\TH:i:s\Z' ) . "\r\n";
					$whois_data .= "Registry Expiry Date: " . $datetimeExpiryTime->format ( 'Y-m-d\TH:i:s\Z' ) . "\r\n";
					$whois_data .= "Registrar: " . $row [ "item_registrar" ] . "\r\n";
					$whois_data .= "Registrar IANA ID: " . $row [ "item_iana_id" ] . "\r\n";
					$whois_data .= "Registrar Abuse Contact Email: " . $row [ "item_abuse_contact_email" ] . "\r\n";
					$whois_data .= "Registrar Abuse Contact Phone: " . $row [ "item_abuse_phone_number" ] . "\r\n";
					
					foreach ( json_decode ( $row [ "item_status" ], TRUE ) as $index => $data )
					{
						$whois_data .= "Domain Status: " . $data . "\r\n";
					}
					
					foreach ( json_decode ( $row [ "item_nameservers" ], TRUE ) as $index1 => $data1 )
					{
						$whois_data .= "Name Server: " . $data1 . "\r\n";
					}
					
					$whois_data .= "DNSSEC: " . $row [ "item_dnssec" ] . "\r\n";
					$whois_data .= "URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: " . $row [ "item_whois_inaccuracy_url" ] . " \r\n";
					$whois_data .= ">>> Last update of whois database: " . date ( "Y-m-d\TH:i:s\Z" ) . " <<< \r\n";
					
				}
				
				// Veriyi bu alan içerisine kayıt et
				// $whois_data = "The requested item could not be found in the database!\r\n";
			} 
			else 
			{
				// The requested item could not be found in the database!\r\n
				// echo "Sonuç bulunamadı!";
				$whois_data = "The requested item could not be found in the database!\r\n";
			}

			// Bağlantıyı kapatma
			$baglanti->close();
			
			$result = $whois_data;
			file_put_contents ( $cacheFile, $result, LOCK_EX );
		}
		
		// Veriyi istemciye gönder
		socket_write ( $client, $result, strlen ( $result ) );

		// İstemci bağlantısını kapat
		socket_close ( $client );
		
		// çocuk süreci tamamlandı
		exit(0);
		
	} // pid = 0
}

// Ana Soketi kapat
socket_close ( $sock );

exit();


function CheckMemory ( $minFreeMemoryMB = 100 ) 
{
	$maxSocketLimit = intval
	(
		shell_exec
		(
			"/usr/bin/netstat -anop | wc -l"
		)
	);
	
	if ( $maxSocketLimit >= 3000 )
	{
		return FALSE;
	}
	
	
  // Sistemdeki boş belleği al (MB cinsinden)
  $freeMemory = intval 
	( 
		shell_exec 
		(
			"free -m | awk 'NR==2{print $4}'"
		)
	);

  // Boş belleğin, belirlenen minimum bellekten büyük olup olmadığını kontrol et
  if ( $freeMemory < $minFreeMemoryMB ) 
	{
    return FALSE;
  }
  
	
  // Maksimum kullanıcı süreçleri limitini kontrol et
  $maxProcesses = intval 
	( 
		shell_exec ( '/bin/bash -c "ulimit -u"' ) 
	);
  $currentProcesses = intval 
	( 
		shell_exec ( 'ps aux --no-headers | wc -l' ) 
	);
	
  if ( $currentProcesses >= $maxProcesses ) 
	{
    return FALSE;
  }
	

  return TRUE;
}?>
-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.19, for Win64 (x86_64)
--
-- Host: 222.333.111.222  Database: whois-db
-- ------------------------------------------------------
-- Server version	5.7.30-33-57-log

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `cs_whois_server_domain_information`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cs_whois_server_domain_information`;
/*!40101 SET @saved_cs_client   = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `cs_whois_server_domain_information` (
 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `item_name` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `item_type` varchar(30) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `item_identity` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `item_whois_server` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `item_registrar_url` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `item_update_time` datetime DEFAULT NULL,
 `item_create_time` datetime DEFAULT NULL,
 `item_expiry_time` datetime DEFAULT NULL,
 `item_registrar` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `item_iana_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
 `item_abuse_contact_email` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `item_abuse_phone_number` varchar(30) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `item_status` json DEFAULT NULL,
 `item_nameservers` json DEFAULT NULL,
 `item_dnssec` varchar(30) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `item_whois_inaccuracy_url` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `item_name` (`item_name`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `cs_whois_server_domain_information`
--

LOCK TABLES `cs_whois_server_domain_information` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `cs_whois_server_domain_information` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `cs_whois_server_domain_information` VALUES (1,'test.test','domain','2138514_DOMAIN_COM-VRSN','testwhois.durukanbal.com','https://durukanbal.com','2023-09-09 15:39:04','2023-09-09 15:39:04','2023-09-09 15:39:04','Durukanbal A.Ş',292,'abuse@durukanbal.com','0444 111 2 333','[\"clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited\", \"clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited\", \"clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited\", \"serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited\", \"serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited\", \"serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited\"]','[\"ns1.test.test\", \"ns2.test.test\", \"ns3.test.test\", \"ns4.test.test\"]','unsigned','https://www.icann.org/wicf/');
/*!40000 ALTER TABLE `cs_whois_server_domain_information` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2024-01-14 11:45:39
Categories: PHP language

62 Comments

Iceinpan1 · 23/01/2024 at 12:17

This site truly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

gamexxx · 23/01/2024 at 13:29

Hello everybody, here every person is sharing these experience, therefore it’s good to read this web site, and I used to go to see this blog daily.

megaslot88 · 23/01/2024 at 14:06

Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

asianleak · 23/01/2024 at 14:23

This site truly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

xxx?????????????? · 23/01/2024 at 14:49

Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

???????????? · 23/01/2024 at 15:28

Hi, i believe that i noticed you visited my weblog thus i came to return the prefer?.I’m attempting to to find issues to improve my site!I assume its adequate to use some of your ideas!!

porn · 23/01/2024 at 17:37

I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty You’re wonderful! Thanks!

gayvideo · 23/01/2024 at 18:47

I think the admin of this site is genuinely working hard in favor of his website, since here every stuff is quality based data.

xxx-??? · 23/01/2024 at 18:59

Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is actually a tremendous site.

eva-elfie-xxx · 23/01/2024 at 19:08

Hi, i believe that i noticed you visited my weblog thus i came to return the prefer?.I’m attempting to to find issues to improve my site!I assume its adequate to use some of your ideas!!

hentai-cartoon · 23/01/2024 at 19:36

Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is actually a tremendous site.

alex-mae · 26/01/2024 at 13:00

Hi, i believe that i noticed you visited my weblog thus i came to return the prefer?.I’m attempting to to find issues to improve my site!I assume its adequate to use some of your ideas!!

Leave a Reply

Avatar placeholder